Firma Conhpol dynamic KRZYSZTOF DZIEDZIC realizuje projekt:

Umiędzynarodowienie produktów firmy Conhpol Dynamic poprzez wdrożenie działań zawartych w planie działalności międzynarodowej,

 

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa przedsiębiorcza małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Umiędzynarodowienie oferty produktów wytwarzanych przez firmę Conhpol dynamic i budowanie wizerunku małopolskiej marki poprzez wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej

Realizacja projektu przewiduje wypracowanie następujących efektów: wejście na międzynarodowy rynek, zwiększenie przychodów firmy i zysku z działalności, rozwój produktów i podnoszenie ich jakości, zwiększenie skali produkcji, wzmocnienie wizerunku firmy, zwiększenie ilości polskiego eksportu, tworzenie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa, promocja Polski jako atrakcyjnego partnera handlowego, wzmocnienie rozpoznawalności polskich w tym szczególnie małopolskich marek na rynkach międzynarodowych.

Wartość projektu: 152.000,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 68.400,00 zł